ᴄһɪɡɑɪᴍɑт22

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼
ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀, ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴇᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴏ̛̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ̂́ɪ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴏ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜᴜ̛ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣. ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀᴜ. ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ sᴇ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴜ̃. ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. ᴇᴍ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ 32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ, ᴘʜᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ.ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼
ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴆɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴇᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ᴜ:“sᴇ̂́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̉, ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ”.ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ: “ᴛʜᴇ̂́ ᴇᴍ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ. ᴀ̀, ᴍᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴆᴏ́ɴ ᴇᴍ ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴀɴʜ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ xɪɴʜ ᴛʜᴇ̂́, ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴆɪ. ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀”.

ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ sᴇ̂́ᴘ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʜᴏ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴇᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀɴ ᴠᴏ̛̃, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ 1 ɴᴏ̛ɪ.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼
ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴀ̂̀ʏ 8 ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ sᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴇᴍ. ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ sᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʀᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ʟᴀ̆́ᴍ. ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪ̃ ɴɢᴏ̛̣ɪ ʟᴏ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́. ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴄʜɪ̣ sɪɴʜ ᴆᴏ̂ɪ 2 ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ xɪɴʜ xᴀ̆́ɴ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ. ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃, ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛́ ʟᴀ̆ɴ ʟᴏ̣̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴀɴʜ ɪ́ᴛ ɴᴏ́ɪ ɪ́ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̆̉ɴ, ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ 2 ᴄᴏɴ, sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴇ́ᴘ ᴋɪ́ɴ.

ᴄᴏ̀ɴ ᴇᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̣̂ɴ. 31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ɢɪᴜ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̛́ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ᴄʜᴀ́ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̀ᴏ.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼
ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʟᴀ̀ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴏ́. ɴʜɪ̀ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ, ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ. 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ̂́ɴ ᴅɪ̀ ʟᴀ̆́ᴍ, ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅɪ̀ ʟᴀ̀ ᴛɪ́ᴜ ᴛɪ́ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̂ᴍ ᴛʜᴏ̛ᴍ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴅɪ̀ ᴆɪ. ᴄᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ʟᴜ̃ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ 1 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴏ̂ᴍ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ́ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴏ̛́ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜ̉.

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̂̃ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ sᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ. ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴀ̆ɴ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴇᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃, ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

“ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴆᴀᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴇ́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ. ᴄᴏɴ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ́ɪ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̃ɪ 1 ᴍɪ̀ɴʜ. ʙᴏ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴆᴏ̛̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ”.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼
ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴇᴍ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̣ ᴠᴀ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ. ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴜ́ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀, ᴇᴍ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ, ᴀɴʜ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴇᴍ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛᴀʏ ʙᴀ̉ᴏ:

“ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ sᴇ̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. ᴄʜɪ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̣”.

ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴏ̨ᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ɴɢᴏ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴅɪ̣ ɴɢʜɪ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴅᴀ́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ. ᴇᴍ ᴆᴀɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̣. xɪɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ.. ᴛɪᴇ̂́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *